Biểu thức điều kiện IF - ELSE Blogger

Với biểu thức điều kiện if - else bạn có thể dễ dàng kiểm soát được các nội dung ở các trang trên blog của bạn như trang index(gồm trang chủ, trang label, trang lưu trữ), trang bài viết, trang tĩnh,... Nhằm giải quyết các vấn đề cần thiết khi tối ưu cũng như thực hiện việc SEO blogger và giúp bạn có một website tuyệt vời nhất.
Biểu thức diều kiện IF - ELSE Blogger

Sử dụng thẻ điều kiện trong Blogger

#1 Nội dung hiển thị cho trang index (trang chủ, trang label, trang archive):

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#2 Nội dung hiển thị cho trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#3 Nội dung hiển thị cho trang bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#4 Nội dung hiển thị trên các trang tĩnh (Pages)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#5 Nội dung hiển thị cho trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#6 Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#7 Hiển thị nội dung trên các trang Label (Nhãn)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#8 Nội dung hiển thị cho một URL chỉ định

<b:if cond='data:blog.url == "PUT_URL_HERE"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#9 Hiển thị nội dung cho nhãn (label) được chỉ định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>

// Hiển thị nội dung với nhãn 'Blogger'

</b:if>

#10 Hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trên các trang

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

#11 Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;Bloggerr&quot;'>
2
// Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm `Blogger`
3
</b:if>

#12 Hiển thị nội dung cho các trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

// Nội dung hiển thị

</b:if>

No comments

:v
;3
:)
:D
:P
:*
:`
:♥
:O
-_-
:"(
:H
:(
:Z
:T
:<